ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO.111.06.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO.111.06.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: główny księgowy

Miejsce pracy: Stanowisko samodzielne

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2019-09-03

Ogłoszono dnia: 2019-09-03 przez

Termin składania dokumentów: 2019-09-20 14:45:00

Nr ogłoszenia: DO.111.06.2019

Id ogłoszenia: DO-111-06-2019

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c)    nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
d)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
       gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
       lub za przestępstwa skarbowe,
e)    wykształcenie – spełnienie przez kandydata jednego z warunków:
 • jednolite ekonomiczne studia magisterskie,
 • ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
 • uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie,
 • ekonomiczne studia podyplomowe,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna,
 • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 •  posiadany certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
f)    wymagany staż pracy w księgowości :
      w przypadku wykształcenia średniego 6 letni staż pracy,
      w przypadku wykształcenia wyższego 3 letni staż pracy,
g)    dobra znajomość przepisów ustaw w zakresie
 • finansów publicznych,
 • odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • rachunkowości ,
 • podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ustawy ,  podatku dochodowego od osób prawnych,  terminach w transakcjach handlowych.
 • Ordynacji podatkowej,
 • Kodeksu karno-skarbowego,
 • Prawo zamówień publiczny oraz  innych przepisów z zakresu prawa samorządowego m.in. ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomość przepisów dotyczących naliczeń wynagrodzeń.
h)    praktyczna znajomość obsługi komputera w obszarze WINDOWS, obsługa poczty elektronicznej,
i)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
j)    umiejętność pracy w zespole.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność kierowania zespołem oraz organizowania pracy w zakresie gospodarki finansowej Zakładu,
 2. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 3. umiejętność interpretacji przepisów,
 4. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość,
 5. dyspozycyjność,
 6. znajomość oprogramowania PC Biznes PRO Prestiż ( moduły Finanse i księgowość oraz Rozrachunki);
 7. komunikatywność,
 8. doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie i koordynowanie całokształtu zagadnień ekonomiczno-finansowych Zakładu w tym organizacja oraz prowadzenie rachunkowości Zakładu,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli,
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • nadzór i koordynacja prac związanych z przygotowaniem planów finansowych dla Zakładu,
 • nadzór nad rozliczeniami podatkowymi oraz rozliczeniami z innych tytułów publiczno-prawnych przez Zakład,
 • przestrzeganie dyscypliny finansowej  oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki finansowej Zakładu, w tym zapewnienie należytej ochrony majątku Zakładu,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości udzielanych zamówień publicznych,
 • współpraca ze Skarbnikiem Miasta Zielona Góra oraz innymi podmiotami instytucjami w ramach powierzonych zadań i kompetencji,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej Zakładu,
 • wykonywanie innych niż wymienione wyżej zadania, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w  pełnym wymiarze  etatu,
- praca w zespole,
- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą, praca przy
   komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
   osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (oryginał),
 2. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. poz. 1000/  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. udokumentowany staż pracy dla osób z wykształceniem :
 • wyższym - 3 lata,
 • średnim -  6 lat.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-20 14:45:00
b. Sposób:
 
 w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko: „ Główny księgowy ” osobiście lub listem poleconym:
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 78,  68 353 36 68,
 2. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone komisyjnie ,
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie oraz listownie  za pośrednictwem poczty na wskazany przez kandydata adres do korespondencji ( podstawa prawna art. 221Kp..)
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro, oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
dokumenty aplikacyjne kandydatów, ubiegających się o w/w stanowisko, które w wyniku rekrutacji
nie zostały wybrane przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru będą do odbioru osobistego  w ZGM w Zielonej Górze pok.103 po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kruszyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-03 11:59:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-03 12:33:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25 11:53:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony