ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO.111.04.2019 IK Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO.111.04.2019 IK

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor ds. ekonomicznych

Miejsce pracy: Dział Transportu i Logistyki

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2019-08-01

Ogłoszono dnia: 2019-08-01

Termin składania dokumentów: 2019-08-16 14:45:00

Nr ogłoszenia: DO.111.04.2019 IK

Id ogłoszenia: DO-111-04-2019 IK

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 5. Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych
  - zdolności analityczne;
  - znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office ( Word ,Excel );
 6. Znajomość przepisów w zakresie gospodarki odpadami,
 7. wykształcenie średnie  lub wyższe ,
 8. wymagany staż pracy na wskazanym lub  podobnym stanowisku
  w przypadku wykształcenia średniego 3 letni staż pracy,
  w przypadku wykształcenia wyższego 1 rok  staż pracy,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 10. umiejętność pracy w zespole.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie ekonomiczne
 2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 3. znajomość oprogramowania Finanse i księgowość oraz Rozrachunki
 4. komunikatywność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie całokształtu ewidencji z tytułu sprzedaży usług
- do celów bilansowych,
- do celów podatki od towarów i usług VAT,
-podatku dochodowego
 • wystawianie faktur z tyt. sprzedaży usług, prowadzenie rejestru faktur;
 • windykacja należności, wystawianie wezwań, not odsetkowych;
 • sporządzanie comiesięcznych poleceń księgowych z tytułu prowadzonej sprzedaży usług;
 • sprawdzanie sald kont w układzie analitycznych w systemie FK;
 • prowadzenie całości spraw związanych z dochodzeniem zaległych należności łącznie ze skierowaniem spraw do Radców prawnych celem skierowania do sadu ;
 • sporządzanie kwartalnych sprawozdań o stanie należności finansowych ( Rb-N).
 • planowanie i analiza tras kierowców;
 • przyjmowanie zleceń transportowych;
 • monitorowanie wykorzystania czasu pracy kierowców.
- praca w pełnym wymiarze etatu,
- praca w zespole,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą, praca przy
komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (oryginał),
 2. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. poz. 1000/ i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. udokumentowany staż pracy dla osób z wykształceniem wyższym - 1 rok,, dla osób
  z wykształceniem średnim 3 letni staż pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-16 14:45:00
b. Sposób:
             w zamkniętej kopercie z napisem:
 
„Nabór na stanowisko: „ Inspektor ds. ekonomicznych ” osobiście lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 78, 68 353 36 78,
 2. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone komisyjnie ,
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie oraz listownie za pośrednictwem poczty na wskazany przez kandydata adres do korespondencji ( podstawa prawna art. 221Kp..)
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro, oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, ubiegających się o w/w stanowisko, które w wyniku rekrutacji nie zostały wybrane przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru będą do odbioru osobistego w ZGM w Zielonej Górze pok.103 po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kruszyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-01 14:47:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-01 15:00:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-09 11:39:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony