ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO. 111.9.2021.I.O-NDrukuj informację Ogłoszenie numer: DO. 111.9.2021.I.O-N

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent techniczny ds. eksploatacji

Miejsce pracy: Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych 1-2

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2021-07-12

Ogłoszono dnia: 2021-07-12

Termin składania dokumentów: 2021-07-23 14:45:00

Nr ogłoszenia: DO. 111.9.2021.I.O-N

Id ogłoszenia: DO. 111.9.2021.I.O-N

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
f) wykształcenie min. średnie, preferowane budowlane lub techniczne,
g) znajomość obowiązujących przepisów prawa regulującego administrowanie i zarządzanie nieruchomościami:
- Ustawa o własności lokali,
- Prawo budowlane,
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Ustawa o ochronie danych osobowych,
- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
- Kodeks Cywilny, KPA,
h) umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
i) umiejętność czytania map i rysunków technicznych,
b. Wymagania dodatkowe:
a) komunikatywność – umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi,
b) umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
c) skrupulatność, dobra organizacja czasu pracy, szybkie przyswajanie wiedzy,
d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych typu: komputer, kserokopiarka, fax, skaner.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Utrzymanie we właściwym stanie budynków i ich otoczenia oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców w zakresie:
  • przepisów Prawa Budowlanego,
  • utrzymania czystości,
  • stanu sanitarnego budynków.
2. Prowadzenie całości dokumentacji w zakresie nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego.
3. Sporządzanie na bieżąco uchwał właścicieli, umów z usługodawcami i wykonawcami robót.
4. Organizacja i nadzór nad wykonaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynków oraz nad ich remontami.
5. Bieżące uzgadnianie zakresu wykonywanej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej w zakresie przyjmowania zgłoszeń, wystawianie zleceń, nadzór nad jej realizacją i rozliczaniem faktur za wykonane usługi (sprzątanie, deratyzację, energię elektryczną, kominiarzy, remonty itp.).
6. Bieżąca analiza rozliczeń kosztów konserwacji bieżącej i remontów nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot.
7. Wprowadzanie wykonawców robót remontowo-budowlanych na budynki wspólnot zgodnie z planem remontu, kontrola wykonywanych prac, zgłaszanie i egzekwowanie usterek w czasie gwarancji.
8. Przyjmowanie zgłoszeń szkód zgodnie z zawartymi przez zakład umowami ubezpieczeniowymi, sporządzanie protokołów na okoliczności powstania szkody oraz współpraca z ubezpieczycielami w sprawach wypłat odszkodowań.
9. Prowadzenie książek obiektu budowlanego,
10. Współpraca w ramach wykonywanych czynności z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze etatu,
- praca w zespole,
- bezpośredni kontakt z petentem.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą, praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) curriculum vitae (oryginał),
b) kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
e) oświadczenie o niekaralności,
f) oświadczenie o stanie zdrowia,
g) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-07-23 14:45:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko: „Referent techniczny ds. eksploatacji w ZWM 1-2” osobiście lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

a) kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 78 lub 68 383 30 40,
b) aplikacje, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
c) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie oraz listownie za pośrednictwem poczty na wskazany przez kandydata adres do korespondencji (podstawa prawna art. 22¹ Kp),
d) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
e) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego lub w toku postępowania rekrutacyjnego nie zostali wybrani, przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru pozostaną do odbioru osobistego w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 (pok. 103), natomiast po upływie tego terminu zostaną zniszczone komisyjnie.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

http://bip.gm.zgora.pl/10035/Obowiazek_informacyjny/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Osińska-Niemczynowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-12 11:05:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Żuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-12 11:07:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-26 12:08:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony