ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO.111.1.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO.111.1.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: z-ca kierownika działu

Miejsce pracy: Dział Finansowo-Księgowy

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2018-01-05

Ogłoszono dnia: 2018-01-05 przez Iwona Kruszyńska

Termin składania dokumentów: 2018-01-19 14:30:00

Nr ogłoszenia: DO.111.1.2018

Id ogłoszenia: DO-111-1-2018

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c)    nieposzlakowana opinia,
d)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa przeciwko mieniu,
       przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, przeciwko
       wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
e)    wykształcenie wyższe ekonomiczne spełniające jeden z powyższych warunków:
    - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie,
    - ukończone ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
    - ukończone uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie,
    - ukończone ekonomiczne studia podyplomowe.
f)    4 letni staż pracy  w tym co najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości lub co najmniej 3 letni staż w działalności
      gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami na to stanowisko.,
g)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
h)    znajomość obowiązujących przepisów poniższych ustaw oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw :
    - ustawy z 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych,
    - ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
    - ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości,
    - ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,
    - ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
    - ustawy z 12 czerwca 2003r.o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,    
    - ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa,
    - ustawy z 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy,
    - ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
    - ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
i)    praktyczna umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska WINDOWS
     (pakiet MsOffice)  obsługa poczty elektronicznej.
b. Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność kierowania zespołem,
b)    komunikatywność,
c)    umiejętność interpretacji przepisów,
d)    samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
e)    zdolności organizacyjne i interpersonalne,
f)    rzetelność, dokładność , terminowość w pracy,
g)    praktyczna znajomość programu finansowo-księgowego PCBIZNES PRO PRESTIŻ.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    organizacja pracy Działu Finansowo-Księgowego,
b)    bieżące i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej Zakładu zgodnie z przepisami, obowiązującymi dla samorządowych
       zakładów budżetowych,
c)    nadzór nad uzgadnianiem kont syntetycznych z analityką,
d)    prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej i  budżetowej oraz w zakresie operacji
       finansowych dokonywanych w zakładzie zgodnie z ewidencją księgową,
e)    nadzór nad ewidencjonowaniem otrzymywanych przez Dział dowodów księgowych oraz nad ich obiegiem,
f)    organizowanie i nadzór inwentaryzacji majątku Zakładu oraz nadzór nad rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych,
g)    nadzór nad gospodarką kasową Zakładu,
h)    nadzór nad terminową i prawidłową windykacją należności ewidencjonowanych przez Dział,
i)     nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań Zakładu,
j)     prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych do podatku dochodowego od osób prawnych i cząstkowych
       deklaracji podatku od towarów i usług,
k)    nadzór nad terminowym przekazywaniem sprawozdań i deklaracji jw.,
l)     uaktualnianie instrukcji obowiązujących w Zakładzie w zakresie gospodarki finansowo-księgowej Zakładu,
m)    nadzór nad właściwym przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentów w Dziale.
n)     zastępowanie Kierownika  Działu Finansowo-Księgowego w czasie jego nieobecności.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w  pełnym wymiarze  etatu,
- praca w zespole,
- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą, praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
  osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

a)    curriculum vitae (oryginał),
b)    kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
c)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d)    kopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
e)    oświadczenie o niekaralności,
f)    oświadczenie o stanie zdrowia,
g)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych
h)    w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
       o ochronie danych osobowych /Dz. U. 2014.1182/.
i)    udokumentowany staż pracy dla osób z wykształceniem wyższym - 4 lata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-19 14:30:00
b. Sposób:
 w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko: Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego ” osobiście lub listem poleconym.
 
c. Miejsce:
 Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

a)    kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 322 91 78,
b)    aplikacje, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
c)    kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub e-mailowo poinformowani o terminie postępowania
       sprawdzającego,
d)    informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110
       przy pok. 103 I piętro, oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
e)    dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Kruszyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kruszyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-05 09:21:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-05 09:42:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-08 08:16:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony