ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO.111.16.2021.I.O-N Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO.111.16.2021.I.O-N

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: zastępca kierownika Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych nr 1-2 ds. technicznych

Miejsce pracy: Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych 1-2

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2021-08-09

Ogłoszono dnia: 2021-08-09

Termin składania dokumentów: 2021-08-31 14:45:00

Nr ogłoszenia: DO.111.16.2021.I.O-N

Id ogłoszenia: DO.111.16.2021.I.O-N

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
  lub za przestępstwa skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe, o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na opisanym stanowisku, techniczne, preferowane budowlane, mile widziane doświadczenie w zakresie nadzoru podległych pracowników i koordynacji pracy,
 7. udokumentowany staż pracy dla kandydatów min. 4 lata,
 8. znajomość obowiązujących przepisów w zakresie Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o ochronie praw lokatora i dodatkach mieszkaniowych, Ustawy o ochronie danych osobowych, zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, bhp i p.poż, kodeksu postępowania administracyjnego,      
 9. praktyczna umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Ms Office, Excel,
       j)    mile widziane prawo jazdy kat B.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność – umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 2. umiejętność kierowania zespołem, pracy w zespole i pod presją czasu, zdolność
  do analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 3. skrupulatność, dobra organizacja czasu pracy, szybkie przyswajanie wiedzy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. asystowanie przy czynnościach urzędowych władz i organów dokonujących eksmisji i egzekucji sądowych,
 2. opracowywanie planów potrzeb remontowych pod względem rzeczowym i finansowym oraz nadzór nad realizacją zatwierdzonego planu,
 3. zawieranie umów o zarządzanie nieruchomością wspólną z właścicielami lokali,
 4. przygotowywanie umów z usługodawcami i wykonawcami robót budowlanych,
 5. zlecanie do Działu Remontów ZGM nadzoru inwestorskiego wykonywanych prac remontowych
  w ramach zatwierdzonego planu,
 6. kontrolowanie realizacji prac remontowych wykonywanych przez wykonawców obcych
  pod względem terminowości i jakości oraz egzekwowanie usuwania wad budowlanych w okresie rękojmi gwarancyjnej,
 7. dokonywanie odbiorów i rozliczeń robót remontowych,
 8. zlecanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, rocznych przeglądów instalacji i urządzeń gazowych oraz przeglądów przewodów kominowych w budynkach, zgodnie
  z wymaganiami przepisów prawa w tym zakresie oraz realizacja wniosków z w/w przeglądów,
 9.  zabezpieczanie niezwłocznego wykonania prac awaryjnych zgłaszanych przez lokatorów,
 10. nadzór nad poprawnym sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji technicznej budynków
  i lokali,
 11. prowadzenie regresów zakładów ubezpieczeniowych wynikających z powstałych szkód,
 12. organizowanie i prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 13. opracowywanie i spisywanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 14. aktywne współuczestnictwo w rozliczaniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz rozliczaniu funduszu remontowego właścicieli lokali do rocznych zebrań sprawozdawczych,
 15. załatwianie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw eksploatacji i remontów budynków,
 16. reprezentowanie właścicieli w sprawach zarządu zwykłego oraz w sprawach przekraczających zarząd zwykły zgodnie z otrzymanymi pełnomocnictwami,
 17. organizowanie, nadzór i koordynowanie pracy wykonywanej przez podległych pracowników,
 18. czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów oraz sprawdzanie ich pod względem merytorycznym,
 19. sporządzanie wniosków do sądu w przypadku naruszenia porządku społecznego,
 20. podejmowanie wszelkich działań, do wykonania których uprawnia udzielone pełnomocnictwo przez Dyrektora ZGM,
 21. przestrzeganie dyscypliny oraz czasu pracy nadzorowanych pracowników,
 22. zastępowanie Kierownika ZWM 1-2 w czasie jego nieobecności.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze etatu, stanowisko kierownicze,
- praca w zespole,
- bezpośredni kontakt z petentem,
- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą,
   praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
-  istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
   osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (oryginał),
 2. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-31 14:45:00
b. Sposób:
termin faktycznego wpływu aplikacji do ZGM do 31.08.2021 r. do godz. 14:45
w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko: Zastępca Kierownika Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych nr 1-2 osobiście lub listem poleconym:
c. Miejsce:
 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 78 lub 68 383 30 40,
 2. aplikacje, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie oraz listownie za pośrednictwem poczty na wskazany przez kandydata adres do korespondencji (podstawa prawna art. 22¹ Kp),
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego lub w toku postępowania rekrutacyjnego nie zostali wybrani, przez okres
  30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru pozostaną do odbioru osobistego w ZGM
  w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 (pok. 103), natomiast po upływie tego terminu zostaną zniszczone komisyjnie.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

http://bip.gm.zgora.pl/10035/Obowiazek_informacyjny/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Osińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-09 09:18:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-09 09:21:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-20 07:13:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony