ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO. 111.13.2021.I.O-N Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO. 111.13.2021.I.O-N

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: starszy referent ds. ekonomicznych

Miejsce pracy: Administracja Budynków Mieszkalnych nr 1

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2021-08-12

Ogłoszono dnia: 2021-08-12

Termin składania dokumentów: 2021-08-13 00:00:00

Nr ogłoszenia: DO. 111.13.2021.I.O-N

Id ogłoszenia: DO. 111.13.2021.I.O-N

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 6. wykształcenie min. średnie, preferowane ekonomiczne,
 7. udokumentowany staż pracy dla kandydatów z wykształceniem średnim min. 2 lata,
 8. znajomość obowiązujących przepisów prawa regulującego administrowanie i zarządzanie nieruchomościami:
      - Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmienia Kodeksu
         cywilnego”
,
      - Ustawa o własności lokali,
 - Ustawy o podatku VAT,
            - Ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
            - Ustawy o ochronie danych osobowych,
            - Kodeks Cywilny, KPA,
       i)  praktyczna umiejętność obsługi komputera w obszarze WINDOWS (pakiet MsOffice, Excel),
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność – umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 2. umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 3. skrupulatność, dobra organizacja czasu pracy, szybkie przyswajanie wiedzy,
 4. udokumentowany staż pracy w jednostkach administrujących lub zarządzających nieruchomościami,
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, fax, skaner.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rozliczeń mediów w lokalach komunalnych,
 2. bieżąca analiza kosztów za media w nieruchomościach,
 3. bieżące wprowadzanie zmian dotyczących ilości osób zamieszkujących w lokalach komunalnych, zaliczek na media, powierzchni lokalu,
 4. przygotowywanie umów najmu oraz sporządzanie aneksów do umów najmu,
 5. prowadzenie ewidencji należności, windykacja należności,
 6. kompetentna i terminowa obsługa najemców,
 7. wystawianie faktur oraz opisywanie ich,
 8. współpraca w ramach wykonywanych czynności z innymi komórkami organizacyjnymi zakładu,
 9. opiniowanie wniosków o wykup lokali,
 10. przygotowywanie wniosków na zespół opiniodawczy w sprawie lokali użytkowych,
 11. przeksięgowywanie zabezpieczeń,
 12. bieżąca analiza kart lokali,
 13. przygotowywanie upomnień, wezwań do zapłaty, dodatkowych terminów i wypowiedzeń umów 
   zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 14. dokonywanie wszelkich księgowań związanych z prowadzoną windykacją,
 15. uczestnictwo w posiedzeniach Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi,
   referowanie przygotowanych wniosków, sporządzanie protokołów z posiedzenia komisji,
 16. wykonywanie końcowego rozliczenia finansowego najemców sprzedanych lokali,
 17. sporządzanie sprawozdania z zasobów ABM nr 1,
 18. wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika ABM nr 1 lub jego zastępców.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze etatu,
- praca w zespole,
- bezpośredni kontakt z petentem,
- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą,
   praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
-  istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
   osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (oryginał),
 2. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-13 00:00:00
b. Sposób:
termin faktycznego wpływu aplikacji do ZGM do 13.08.2021 r. do godz. 14:45
 w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko: „Starszy referent ds. ekonomicznych w ABM 1” osobiście
lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 78 lub 68 383 30 40,
 2. aplikacje, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie oraz listownie za pośrednictwem poczty na wskazany przez kandydata adres do korespondencji (podstawa prawna art. 22¹ Kp),
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego lub w toku postępowania rekrutacyjnego nie zostali wybrani, przez okres
  30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru pozostaną do odbioru osobistego w ZGM
  w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 (pok. 103), natomiast po upływie tego terminu zostaną zniszczone komisyjnie.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

http://bip.gm.zgora.pl/10035/Obowiazek_informacyjny/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Osińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-12 14:34:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-12 14:34:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-26 12:00:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
939 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony