ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO. 111.06.2022. IK Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO. 111.06.2022. IK

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent techniczny ds. eksploatacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych 1-2

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2022-08-09

Ogłoszono dnia: 2022-08-09

Termin składania dokumentów: 2022-08-31 14:00:00

Nr ogłoszenia: DO. 111.06.2022. IK

Id ogłoszenia: DO-111-06-2022 IK

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 6. wykształcenie min. średnie,
 7. znajomość podstaw obowiązujących przepisów prawa w zakresie administrowania
  i zarządzania nieruchomościami, w szczególności:
- Ustawy o własności lokali,
- Prawa budowlanego,
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Ustawa o ochronie danych osobowych,
- Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu   cywilnego,
                     -  Kodeksu Cywilnego, KPA,
       h. umiejętność czytania map i rysunków technicznych,
       i. praktyczna znajomość pakietu MC Office.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność – umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 2. umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 3. skrupulatność, dobra organizacja czasu pracy, szybkie przyswajanie wiedzy,
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych typu: komputer, kserokopiarka, fax, skaner.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.     Utrzymanie we właściwym stanie budynków i ich otoczenia oraz pomieszczeń
i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców w zakresie:
 • przepisów Prawa Budowlanego,
 • utrzymania czystości,
 • stanu sanitarnego budynków.
 1. Prowadzenie całości dokumentacji w zakresie nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego.
 2. Sporządzanie na bieżąco uchwał właścicieli, umów z usługodawcami i wykonawcami robót.
 3. Organizacja i nadzór nad wykonaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynków oraz nad ich remontami.
 4. Bieżące uzgadnianie zakresu wykonywanej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej
  w zakresie przyjmowania zgłoszeń, wystawianie zleceń, nadzór nad ich realizacją i rozliczaniem faktur za wykonane usługi (sprzątanie, deratyzację, energię elektryczną, kominiarzy, remonty itp.).
 5. Bieżąca analiza rozliczeń kosztów konserwacji bieżącej i remontów nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot.
 6. Wprowadzanie wykonawców robót remontowo-budowlanych na budynki wspólnot zgodnie z planem remontu, kontrola wykonywanych prac, zgłaszanie i egzekwowanie usterek w czasie gwarancji.
 7. Przyjmowanie zgłoszeń szkód zgodnie z zawartymi przez wspólnoty umowami ubezpieczeniami, sporządzanie protokołów na okoliczności powstania szkody oraz współpraca z ubezpieczycielami w sprawach wypłat odszkodowań.
 8. Przygotowanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych.
 9. Współpraca w ramach wykonywanych czynności z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu.
- praca w pełnym wymiarze etatu,
- praca w zespole,
- bezpośredni kontakt z petentem,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą,
  praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
   osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (oryginał),
 2. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe /w przypadku kandydatów posiadających staż pracy/,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-31 14:00:00
b. Sposób:
             w zamkniętej kopercie z napisem:
            „Nabór na stanowisko  Referent techniczny ds. eksploatacji w ZWM 1- 2”
 osobiście lub listem poleconym.
termin faktycznego wpływu aplikacji do ZGM do: 31.08.2022 r. do godz. 14:00 
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110,
65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 78, 68 353 36 68,
 2. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną  poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie oraz listownie  za pośrednictwem poczty na wskazany przez kandydata adres do korespondencji ( podstawa prawna art. 221Kp..)
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro, oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego lub w toku postępowania rekrutacyjnego nie zostali wybrani, przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru pozostają do odbioru osobistego w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 (pok.103), natomiast po upływie tego terminu zostaną zniszczone komisyjnie

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

https://bip.gm.zgora.pl/10035/Obowiazek_informacyjny/

Załączniki

 • praca (PDF, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-08-09 12:08:59 | Data wytworzenia informacji: 2022-08-09
« powrót do poprzedniej strony