ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO.111.4.2018 Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO.111.4.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: rewident zakładowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Stanowisko samodzielne

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: Pełny

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2018-03-20

Ogłoszono dnia: 2018-03-20 przez Iwona Kruszyńska

Termin składania dokumentów: 2018-04-04 14:30:00

Nr ogłoszenia: DO.111.4.2018

Id ogłoszenia: DO-111-4-2018

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
    wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c)    nieposzlakowana opinia,
d)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa przeciwko mieniu,
       przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego,
       przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
e)    doświadczenie zawodowe w sektorze finansów publicznych znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących działalność jednostek
       sektora finansów publicznych m.in. takich jak:
        Ustawy o finansach publicznych,
        Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
        Ustawy -Prawo zamówień publicznych,
        znajomość przepisów Prawa pracy,
        znajomość przepisów ustawy o rachunkowości w tym przepisów szczególnych dotyczących  rachunkowości zakładów budżetowych,
        znajomość zasad rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej
        znajomość obsługi komputera ( MS Word ,Excel )
f)    wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
g)    wymagany staż pracy na podobnym stanowisku w przypadku wykształcenia średniego 5 letni staż pracy,
       w przypadku wykształcenia wyższego 4 letni staż pracy,
h)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
a)    komunikatywność,
b)    umiejętność interpretacji przepisów,
c)    samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
d)    zdolności organizacyjne i interpersonalne,
e)    rzetelność, dokładność , terminowość w prac.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-    przeprowadzanie kontroli działalności Zakładu, w tym kontroli finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
    oraz aktami wewnętrznymi obowiązującymi w Zakładzie,
-    opracowanie procedur kontroli obowiązujących w Zakładzie,
-    sporządzanie planów rocznych i sprawozdań rocznych dotyczących kontroli,
-    sporządzanie protokołów, sprawozdań z przeprowadzanych kontroli,
-    opracowywanie ustaleń i wniosków pokontrolnych,
-    współpraca z organami kontroli zewnętrznej, w szczególności koordynacja i pomoc w przygotowaniu wymaganej przez kontrolujących dokumentacji,
    udzielanie wyjaśnień, przygotowywanie projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
-    prowadzenie rejestrów kontroli wewnętrznych i kontroli przeprowadzanych przez organy kontroli,
-    sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych i informowanie o powyższym kierownika Zakładu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

-   czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą, praca przy
    komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
-   istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
    osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
-   praca w  pełnym wymiarze etatu,
-   praca w zespole.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

a)    curriculum vitae (oryginał),
b)    kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
c)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d)    kopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
e)    oświadczenie o niekaralności,
f)    oświadczenie o stanie zdrowia,
g)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych
      w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
      o ochronie danych osobowych  /Dz. U. 2014.1182/,
h)    udokumentowany staż pracy dla osób z wykształceniem wyższym - 4 lata,, dla osób z wykształceniem średnim 5 letni staż pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-04 14:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko: ” Rewident Zakładowy ” osobiście lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

a)    kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 322 91 78,
b)    aplikacje, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
c)    kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną  poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego pocztą.
d)    informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro,
    oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
e)    dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony