ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO.111.7.2024.I.O-N Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO.111.7.2024.I.O-N

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor techniczny ds. eksploatacji

Miejsce pracy: Administracja Budynków Mieszkalnych

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2024-06-20

Ogłoszono dnia: 2024-06-20

Termin składania dokumentów: 2024-07-19 14:45:00

Nr ogłoszenia: DO.111.7.2024.I.O-N

Id ogłoszenia: DO.111.7.2024.I.O-N

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 6. wykształcenie min. średnie, o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na opisanym stanowisku, preferowane budowlane lub techniczne,
 7. udokumentowany staż pracy dla kandydatów z wykształceniem: średnim min. 5 lat, z wyższym min. 3 lata,
 8. znajomość obowiązujących przepisów prawa regulującego administrowanie i zarządzanie nieruchomościami:
- Ustawa o własności lokali,
- Prawo budowlane,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
   odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
-  Kodeks cywilny, KPA,
- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,     
b. Wymagania dodatkowe:
 1. praktyczna umiejętność obsługi komputera,
 2. komunikatywność – umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 3. umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 4. skrupulatność, dobra organizacja czasu pracy, szybkie przyswajanie wiedzy,
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, fax, skaner.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. utrzymanie we właściwym stanie budynków i ich otoczenia oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców w zakresie:
- przepisów Prawa budowlanego,
- utrzymania czystości,
- stanu sanitarnego budynków,
2. zlecanie wykonania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
3. prowadzenie całości dokumentacji w zakresie nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego,
4. bieżące uzgadnianie zakresu wykonywanej konserwacji i napraw nieruchomości w zakresie przyjmowania zgłoszeń, wystawianie zleceń, nadzór nad jej realizacją i rozliczaniem faktur
za wykonane usługi (sprzątanie, deratyzację, energię elektryczną, kominiarzy, remonty itp.),
5. wprowadzanie wykonawców robót remontowo-budowlanych na budynki komunalne zgodnie
z planem remontu, kontrola wykonywanych prac, zgłaszanie i egzekwowanie usterek w czasie gwarancji,
6. przyjmowanie zgłoszeń szkód zgodnie z zawartymi przez zakład umowami ubezpieczeniowymi, sporządzanie protokołów na okoliczności powstania szkody oraz współpraca z ubezpieczycielami w sprawach wypłat odszkodowań,
7. prowadzenie książek obiektu budowlanego,
8. współpraca w ramach wykonywanych czynności z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze etatu,
- praca w zespole,
- bezpośredni kontakt z petentem,
- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą praca przy  komputerze pow. 4 godzin dziennie, praca w terenie,
-  istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
   osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (oryginał),
 2. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-19 14:45:00
b. Sposób:
termin faktycznego wpływu aplikacji do ZGM do 19.07.2024 r. do godz. 14:45: w zamkniętej kopercie z napisem:
 
„Nabór na stanowisko: „Inspektor techniczny ds. eksploatacji w ABM” osobiście lub listem poleconym.
 
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 78 lub 68 353 36 68,
 2. aplikacje, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie oraz listownie za pośrednictwem poczty na wskazany
  przez kandydata adres do korespondencji (podstawa prawna art. 22¹ Kp),
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego lub w toku postępowania rekrutacyjnego nie zostali wybrani, przez okres
  3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru pozostaną do odbioru osobistego w ZGM
  w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 (pok. 103), natomiast po upływie tego terminu zostaną zniszczone komisyjnie.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

https://bip.gm.zgora.pl/10035/Obowiazek_informacyjny/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Osińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 13:31:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 13:38:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 13:39:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony