ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO.111.20.2021. IKDrukuj informację Ogłoszenie numer: DO.111.20.2021. IK

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor ds. planowania i rozliczeń remontów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Dział Remontów

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: Pełny

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2021-11-24

Ogłoszono dnia: 2021-11-24

Termin składania dokumentów: 2021-12-14 14:45:00

Nr ogłoszenia: DO.111.20.2021. IK

Id ogłoszenia: DO-111-20-2021-IK

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
f)    wykształcenie min. średnie techniczne – budowlane,
g)    udokumentowany staż pracy dla wykształcenia :
   - dla osób z wykształceniem średnim 3 lata stażu pracy,
   - dla osób z wykształceniem wyższym 1 rok stażu pracy,

h)    znajomość obowiązujących przepisów z zakresu:
    - Prawa budowlanego,
    - Kodeksu cywilnego,
    - Kodeksu postępowania administracyjnego.
i)    Praktyczna umiejętność obsługi komputera,
j)    Praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność podejmowania decyzji w codziennych czynnościach wynikających z zakresu obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. skrupulatność, dobra organizacja czasu pracy, szybkie przyswajanie wiedzy,
 3. komunikatywność,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych typu : kserokopiarka, fax, skaner.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Sporządzanie planów finansowo-rzeczowych na remonty zgodnie z przyjętymi w Zakładzie zasadami,
 • Opracowywanie danych do analiz i sprawozdań.
 • Bilansowanie potrzeb remontowych.
 • Nadzór nad funduszem remontowym ZWM nr 1-2, opisanie rachunków i faktur za wykonywane remonty, sprawdzanie zaliczek na FR wpłaconych przez Gminę itp.
 • Bilansowanie wydatków na remonty zlecone w ABM-1 i ABM-2
 • Przygotowanie dokumentów OT w porozumieniu z Kierownikami ADM 1 i ABM 2
 • Zawieranie umów na wykonanie dokumentacji projektowych, opinii technicznych, ekspertyz budowlanych, kosztorysów inwestorskich itp.
 • Odbieranie i sprawdzanie kompletności wykonanej na zlecenie dokumentacji technicznej.
 • Zlecenie wykonywania map geodezyjnych.
 • Przekazywanie do realizacji dokumentacji technicznej opinii itp. Inspektorom nadzoru oraz innym działom Zakładu.
 • Prowadzenie rejestru faktur, dokumentacji technicznej i innych zamawianych publikacji.
 • Współpracowanie w ramach wykonywanych czynności z innymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu.
 • Branie udziału w szkoleniach zawodowych.
 • Uzupełnienie i aktualizacja przepisów związanych z działalnością działu i wdrożenie ich w życie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w  pełnym wymiarze  etatu,
- praca w zespole,
- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą, praca przy
   komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
   osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae ( oryginał ),
 2. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych,
 9. udokumentowany staż pracy dla osób z z wykształceniem:
 średnim 3  letni staż pracy.
 wyższym 1 letni staż pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-12-14 14:45:00
b. Sposób:
termin faktycznego wpływu aplikacji do ZGM do: 14.12.2021 r. do godz. 14:45
w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko  inspektor ds. planowania i rozliczeń remontów
w Dziale Remontów”  osobiście lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 78, 68 353 36 40,
 2. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną  poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie oraz listownie  za pośrednictwem poczty na wskazany przez kandydata adres do korespondencji ( podstawa prawna art. 221Kp..)
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro, oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego lub w toku postępowania rekrutacyjnego nie zostali wybrani, przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru pozostają do odbioru osobistego w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 (pok.103), natomiast po upływie tego terminu zostaną zniszczone komisyjnie.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

https://bip.gm.zgora.pl/10035/Obowiazek_informacyjny/
« powrót do poprzedniej strony