ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO. 111.21.2021. IKDrukuj informację Ogłoszenie numer: DO. 111.21.2021. IK

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent techniczny ds. eksploatacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: ABM nr 2

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2021-12-02

Ogłoszono dnia: 2021-12-02

Termin składania dokumentów: 2021-12-21 14:45:00

Nr ogłoszenia: DO. 111.21.2021. IK

Id ogłoszenia: DO. 111.21.2021. IK

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 6. wykształcenie min. średnie, preferowane budowlane lub techniczne,
 7. znajomość podstaw obowiązujących przepisów prawa w zakresie administrowania
  i zarządzania nieruchomościami, w szczególności:
- Ustawy o własności lokali,
- Prawa budowlanego,
                   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
                   - Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie   kodeksu   cywilnego,
                  -  Kodeksu Cywilnego,
 
h. .umiejętność czytania map i rysunków technicznych,
       i.  praktyczna umiejętność obsługi komputera,
       j. praktyczna znajomość pakietu MC Office.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność – umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 2. umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 3. skrupulatność, dobra organizacja czasu pracy, szybkie przyswajanie wiedzy,
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych typu: komputer, kserokopiarka, fax, skaner.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Utrzymanie we właściwym stanie budynków i ich otoczenia oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców w zakresie:
 • przepisów Prawa Budowlanego,
 • utrzymania czystości,
 • stanu sanitarnego budynków.
 1. Zlecanie wykonania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
 2. Prowadzenie całości dokumentacji w zakresie nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego.
 3. Bieżące uzgadnianie zakresu wykonywanej konserwacji i napraw nieruchomości w zakresie przyjmowania zgłoszeń, wystawianie zleceń, nadzór nad jej realizacją i rozliczaniem faktur
  za wykonane usługi (sprzątanie, deratyzację, energię elektryczną, kominiarzy, remonty itp.).
 4. Wprowadzanie wykonawców robót remontowo-budowlanych na budynki komunalne zgodnie
  z planem remontu, kontrola wykonywanych prac, zgłaszanie i egzekwowanie usterek w czasie gwarancji.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń szkód zgodnie z zawartymi przez zakład umowami ubezpieczeniowymi, sporządzanie protokołów na okoliczności powstania szkody oraz współpraca z ubezpieczycielami w sprawach wypłat odszkodowań.
 6. Prowadzenie książek obiektu budowlanego,
 7. Współpraca w ramach wykonywanych czynności z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze etatu,
- praca w zespole,
- bezpośredni kontakt z petentem,
- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą,
  praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
   osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (oryginał),
 2. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-12-21 14:45:00
b. Sposób:
termin faktycznego wpływu aplikacji do ZGM do: 27.12.2021 r. do godz. 14:45
w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko  Referent techniczny ds. eksploatacji w ABM 2”
 osobiście lub listem poleconym:
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 78, 68 353 36 40,
 2. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną  poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie oraz listownie  za pośrednictwem poczty na wskazany przez kandydata adres do korespondencji ( podstawa prawna art. 221Kp..)
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro, oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego lub w toku postępowania rekrutacyjnego nie zostali wybrani, przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru pozostają do odbioru osobistego w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 (pok.103), natomiast po upływie tego terminu zostaną zniszczone komisyjnie.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

https://bip.gm.zgora.pl/10035/Obowiazek_informacyjny/

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony