ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO.111.05.2022 Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO.111.05.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: starszy referent ds. ekonomicznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: ABM nr 2

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2022-04-26

Ogłoszono dnia: 2022-04-26

Termin składania dokumentów: 2022-05-16 14:15:00

Nr ogłoszenia: DO.111.05.2022

Id ogłoszenia: DO-111-05-2022-IK

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 6. wykształcenie kierunkowe min. średnie, preferowane wyższe
 7. udokumentowany staż pracy dla kandydatów z wykształceniem średnim min. 2 lata,
 8. znajomość obowiązujących przepisów prawa regulującego administrowanie i zarządzanie nieruchomościami:
      - Ustawa o ochronie praw lokatorów,
 - Ustawy o podatku VAT,
            - Ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
            - Ustawy o ochronie danych osobowych,
            - Kodeks Cywilny, KPA,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. praktyczna umiejętność obsługi komputera,
 2. komunikatywność – umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 3. umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 4. skrupulatność, dobra organizacja czasu pracy, szybkie przyswajanie wiedzy,
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, fax, skaner.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rozliczeń mediów w lokalach komunalnych,
 2. sprawdzanie poprawności rozliczeń mediów przez zarządców nieruchomości, w których Miasto
  ma udziały i po rozliczeniu obciążenie kwotami naliczonymi, najemców lub użytkowników,
 3. analiza kosztów za media w nieruchomościach,
 4. bieżące wprowadzanie zmian dotyczących ilości osób zamieszkujących w lokalach komunalnych, zaliczek na media, powierzchni lokalu,
 5. przygotowywanie umów najmu oraz sporządzanie aneksów do umów najmu,
 6. prowadzenie ewidencji należności, windykacja należności,
 7. kompetentna i terminowa obsługa najemców,
 8. wystawianie faktur,
 9. współpraca w ramach wykonywanych czynności z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze etatu – 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób z orzeczeniem  o niepełnosprawności zgodnie  z odrębnymi przepisami ),
- umowa o pracę :pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony
- praca w zespole,
- bezpośredni kontakt z petentem,
- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą,
   praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
-  istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
   osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (oryginał),
 2. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie świadectw pracy oraz  dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-05-16 14:15:00
b. Sposób:
             termin faktycznego wpływu aplikacji do ZGM do 16.05.2022 r. do godz. 14:15
             w zamkniętej kopercie z napisem:
 „Nabór na stanowisko: „Starszy referent ds. ekonomicznych w ABM 2” osobiście
 lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 78 lub 68 383 30 40,
 2. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone komisyjnie,
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie oraz listownie za pośrednictwem poczty na wskazany przez kandydata adres do korespondencji (podstawa prawna art. 22¹ Kp),
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego lub w toku postępowania rekrutacyjnego nie zostali wybrani, przez okres
  30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru pozostaną do odbioru osobistego w ZGM
  w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 (pok. 103), natomiast po upływie tego terminu zostaną zniszczone komisyjnie.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

https://bip.gm.zgora.pl/10035/Obowiazek_informacyjny/

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony