Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: kierownik Administracji Budynków Mieszkalnych

Miejsce pracy: ABM nr 2

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2021-08-09

Ogłoszono dnia: 2021-08-09

Termin składania dokumentów: 2021-08-31 14:45:00

Nr ogłoszenia: DO.111.15.2021.I.O-N

Id ogłoszenia: DO.111.15.2021.I.O-N

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
  lub za przestępstwa skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe, o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na opisanym stanowisku, preferowane doświadczenie w zakresie nadzoru podległych pracowników
  i koordynacji pracy,
 7. udokumentowany staż pracy dla kandydatów min. 5 lat,
 8. znajomość obowiązujących przepisów w zakresie prawa budowlanego, zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, bhp i p.poż, kodeksu postępowania administracyjnego, rachunkowości, podatku od towarów i usług,
       i)    praktyczna umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Ms Office, Excel,
       j)    mile widziane prawo jazdy kat B.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność – umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 2. umiejętność kierowania zespołem, pracy w zespole i pod presją czasu, zdolność
  do analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 3. skrupulatność, dobra organizacja czasu pracy, szybkie przyswajanie wiedzy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowywanie rocznego planu remontów budynków i lokali komunalnych będących
  w administracji ABM 2,
 2. opracowywanie rocznego planu wydatków na realizację remontów siedziby ABM 2 oraz kosztów wydziałowych utrzymania administracji,
 3. opracowywanie rocznego planu wydatków na bieżące remonty ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i schodów na terenie zieleni miejskiej i mienia komunalnego w granicach administrowanego rejonu i możliwości budżetowych,
 4. typowanie budynków do rozbiórki,
 5. realizowanie planu finansowo-rzeczowego w zakresie eksploatacji, remontów bieżących, konserwacji oraz kosztów wydziałowych,
 6. zlecanie niezbędnych prac remontowych i usług zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 7. współpraca z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych i innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu,
 8. reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych, w granicach administrowanego rejonu,
 9. bieżąca współpraca z administratorami przylegających posesji niebędących w zarządzie Zakładu, w zakresie utrzymania stanu sanitarnego na obszarze administrowanym przez ABM 2,
 10. prowadzenie dokumentacji nieruchomości budynkowych i lokalowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, na podstawie posiadanej dokumentacji i wiedzy oraz dokonywanie starannej oceny zgodności informacji podanych przez najemców we wnioskach dotyczących wykupu lokali mieszkalnych,
 11. przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów zgodnie z przepisami i zasadami 
   obowiązującymi w Zakładzie,
 12. dokonywanie odbioru robót budowlanych i usług realizowanych przez wykonawców obcych
   i konserwatorów administracji,
 13. przeprowadzanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków oraz instalacji elektrycznych
   i gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizacja wniosków i zleceń,
 14. składanie miesięcznych informacji o wolnych lokalach mieszkalnych i użytkowych,
 15. nadzór i koordynowanie prac w zakresie:
- utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i lokali komunalnych wraz z ich
   otoczeniem oraz lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, a także lokali
   użytkowych,
- kontroli stanu sanitarnego budynków i nadzoru nad jakością usług świadczonych przez firmy
   utrzymujące czystość,
- zawierania umów na lokale mieszkalne, użytkowe, umieszczanie reklam łącznie z naliczaniem
   i windykacją należności,
- rozwiązywania umów z tytułu zaległości czynszowych na lokale mieszkalne i użytkowe,
- wystawiania i archiwizacji faktur VAT oraz rachunków za lokale mieszkalne i użytkowe,
- prowadzenia ewidencji zasobów mieszkaniowych oraz dokumentacji lokali i budynków,
- wypełniania wniosków o wykup lokali mieszkalnych,
- wypełniania wniosków dotyczących przyznania dodatku mieszkaniowego,
-prowadzenia analizy kontroli rozliczenia wody, energii elektrycznej, gazu, centralnego
  ogrzewania, odbioru odpadów z administrowanych nieruchomości (w tym przekazywanie
  informacji do sporządzenia deklaracji odbioru odpadów) i innych usług,
- przejmowania oraz przekazywania lokali mieszkalnych i użytkowych,
- gospodarki materiałowej w magazynie administracji,
- prowadzonej ewidencji kosztów na budynki i ich analizy,
 1. załatwianie korespondencji od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, urzędów i instytucji
   zgodnie z obowiązującymi przepisami KPA,
 2. wnioskowanie w sprawach osobowych i płacowych podległych pracowników do przełożonych,
 3. wykonywanie innych zadań dotyczących działalności ABM 2 wynikających z doraźnych poleceń
   przełożonych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze etatu, stanowisko kierownicze,
- praca w zespole,
- bezpośredni kontakt z petentem,
- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą,
   praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
-  istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp
   osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (oryginał),
 2. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-31 14:45:00
b. Sposób:
termin faktycznego wpływu aplikacji do ZGM do 31.08.2021 r. do godz. 14:45
 w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko: „Kierownik Administracji Budynków Mieszkalnych nr 2” osobiście lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parte

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 78 lub 68 383 30 40,
 2. aplikacje, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie oraz listownie za pośrednictwem poczty na wskazany przez kandydata adres do korespondencji (podstawa prawna art. 22¹ Kp),
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego lub w toku postępowania rekrutacyjnego nie zostali wybrani, przez okres
  30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru pozostaną do odbioru osobistego w ZGM
  w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 (pok. 103), natomiast po upływie tego terminu zostaną zniszczone komisyjnie.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

http://bip.gm.zgora.pl/10034/Ochrona_Danych_Osobowych/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Osińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-09 08:58:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-09 09:03:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-15 10:32:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1582 raz(y)